Skip to content Skip to navigation

For Parents - Para Padres - Dành cho phụ huynh

For Parents

FAST student lights bunsen burner in fume hood
 
Thank you for supporting your child in participating in FAST! Our goal is to provide your child with a unique opportunity to experience science in a way that will help their community and further their career. Our program helps students have an environment where they can work independently or in groups on science projects. The students are then invited to compete in science fairs and present at a Stanford Symposium where the will meet Stanford professors and post-doctoral scholars. You can expect your child to leave this program with a better idea of what it will take to become a scientist or engineer and with a support network to help them in the future. We have helped students apply to further science opportunities. We also have written recommendations and aided in college/financial aid applications for students who successfully complete the program.
 
We expect teams of students or individuals (for IB students) to:
 • Attend 80% of the Saturday meetings
 • Saturday meetings are from 12:30-5:00pm
 • Write a project outline and budget for experiments
 • Safely perform experiments over multiple weeks
 • Thoroughly analyze experimental results
 • Participate in the Sciencepalooza fair and Stanford FAST symposium
 
Parents are welcome at both the Sciencepalooza event and the Stanford FAST symposium and your participation would be much appreciated!

Para Padres

FAST student presents her poster at the Stanford Symposium
 
Gracias por apoyar a su hijo en participar en FAST! Nuestro objetivo es proporcionar a su hijo con una oportunidad única de experimentar la ciencia de una manera que ayude a su comunidad y seguir su carrera. Nuestro programa ayuda a los estudiantes tienen un entorno en el que puedan trabajar de forma independiente o en grupos en proyectos de ciencia. Los estudiantes son invitados a competir en ferias de ciencia y presente en un simposio de Stanford en el que se reunirán profesores de Stanford y académicos posdoctorales. Se puede esperar que su hijo deje este programa con una mejor idea de lo que se necesita para convertirse en un científico o ingeniero y con una red de apoyo para ayudarles en el futuro. Hemos ayudado a los estudiantes aplican a nuevas oportunidades de ciencias. También hemos escrito recomendaciones y / ayudado en las solicitudes de ayuda financiera de la universidad para los estudiantes que completen con éxito el programa.
 
Esperamos que los equipos de estudiantes o personas (para los alumnos del IB) a:
 • Asistir al 80% de las reuniones de los sábados
 • reuniones de los sábados son de 12: 30-5: 00 pm
 • Escribir un esquema de proyecto y presupuesto para experimentos
 • Realizar experimentos de forma segura a través de múltiples semanas
 • Analizar a fondo los resultados experimentales
 • Participar en el simposio FAST en Stanford y Sciencepalooza feria en San Jose
 
Los padres son bienvenidos, tanto en el caso de la Sciencepalooza y el simposio FAST en Stanford y su participación sería muy apreciada!
 

Dành cho phụ huynh

FAST student and mentor discuss over a sheet of paper
 
Cảm ơn các phụ huynh đã mau chóng khuyến khích cho con em tham gia Chương Trình khoa học FAST! Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho các con em một cơ hội rất tốt để trải nghiệm khoa học, và giúp các em tiếp tục trau dồi thêm kiến thức trong sự học hỏi. Chương trình giúp học sinh  có một môi trường nơi các em có thể làm việc một cách độc lập, hoặc theo nhóm dự án khoa học. Sau đó, các em sẽ được mời để tranh đua trong hội chợ khoa học và trưng bày tại một hội nghị chuyên khoa tại trường đại học Stanford, nơi các em sẽ gặp các giáo sư và các học giả trong chương trình tiến sĩ. Ông bà sẽ thấy các con em tốt nghiệp chương trình này với một kinh nghiệm tốt hơn về những gì họ sẽ có để trở thành một nhà khoa học, hay kỹ sư và với một mạng lưới hỗ trợ để giúp cho các em thành công trong tương lai. Chúng tôi sẽ  giúp các em cải tiến thêm trong ngành khoa học. Chúng tôi sẽ viết những thư giới thiệu khi các em đã hoàn thành chương trình này để giúp thêm cho vào hồ sơ xin vào trường đại học, cũng như giúp xin tiền  học bổng.
 
Chúng tôi mong các em thực hành (với các học sinh IB) những điều sau đây:
 • Tham dự 80% các cuộc họp mỗi thứ bảy từ 12:30-5:00 giờ chiều
 • Viết một phác thảo dự án và ngân sách cho các thí nghiệm
 • Thực hiện thí nghiệm một cách an toàn trong nhiều tuần
 • Triệt để phân tích các kết quả thử nghiệm
 • Tham gia hội chợ khoa học Sciencepalooza và Stanford FAST 
 
Chúng tôi rất mong muốn các phụ huynh đến tham dự và hỗ trợ các em tại hội chợ khoa học Sciencepalooza và  Stanford FAST trong tương lai gần